english

Електронски ШВ-20 образац

Напомена: Овај образац попуњавају искључиво студенти који се у школској години 2023/24 први пут уписују на Универзитет у Београду, студије при универзитету

Техничку помоћ у вези са попуњавањем овог обрасца можете добити ако пошаљете мејл на адресу isu-studenti@rcub.bg.ac.rs.

Мејл адреса
Контакт телефон студента
   
Презиме
Име
ЈМБГ
   
Универзитет Универзитет у Београду
Факултет/академија/висока школа студије при универзитету
Врста студија
Студијски програм
   
Општина на којој се налази високошколска установа Београд-Стари Град
Календарска година првог уписа на наведени студијски програм
Укупно стечени ЕСПБ бодови
Начин финансирања студија
   
Врста претходно завршене средње школе
Држава претходно завршене школе
Година завршетка школе
   
Пол
   
Година рођења
Држава рођења
   
Држава сталног становања
Улица сталног становања
Број
   
Држављанство
Национална припадност (према чл. 47. Устава Републике Србије грађанин није дужан да се изјасни)
   
Брачни статус
   
Држава становања током студирања
Улица и кућни број становања током студирања
Број
   
Тип смештаја за време студирања
   
Извор средстава за живот током студија(могуће је заокружити више одговора)
Који од наведених начина издржавања је главни? (уписати број који се налази испред одговора понуђеног на горњој листи)
   
Да ли сте запослени
Да ли студент издржава друга лица? (могуће је заокружити више одговора)
Да ли је ваш родитељ/издржавалац запослен
Занимање родитеља - издржаваоца (назив занимања)
   
Школска спрема оца
Школска спрема мајке
   
Да ли је студенту потребан неки од наведених видова подршке приликом обављања свакодневних активности на факултету/академији/високој школи? (одговор на ово питање није обавезан, а могуће је заокружити више одговора)